Volver al índice; Back to index
Sardu (Sardo)
Su Prinzipeddu

Custu est, po mene, su locu prus bellu e su prus tristu de su mundu. Est su propiu locu de su disegnu de s'atera pasina, ma l'apo pintadu un'atera borta po bollu ammustrare menzus. Inoche est falado en sa Terra su prinzipeddu e da inoche si ch'est andadu. Pompiae bene custu locu, chi siais securos de lu connoscher, si una die biazzais in Africa, in su desertu. E si po casu colais in cue, bollu dimando po piachere, no currais, frimaebos un'iscuttichedda propiu in fundu de cuss'isteddu. Tando, si unu pippieddu benit anue seis bois, si ridet, si est a pilos d'oro, si no rispondet mai a sas dimandas chi li fachides, ais a cumprender chie est. Fachiebos sa caridade! No mi lasseis is tristura: iscriidemi derettu ca est torradu...