Volver al índice; Back to index
Yidish (yidish)
Der Kleyner Prints

Dos iz far mir der shenster un troyerikster peyzazh oyf der velt. Dos iz der selber peysash vi oyfn frierdikn zaytl, ober ikh hob es gevolt nokh eyn mol tseykhenen kedey es aykh gut tsu vayzn. Do hot zikh der kleyner prints antplekt oyf der erd, un oykh farshvundn.

Kukt gut on dem peyzazh, ir zolt zayn zikher im tsu derkenen ven ir vet a mol rayzn durkh Afrike in midber. Un oyb es vet aykh oyskumen dort durkhtsuforn, bet ikh aykh, aylt zikh nisht, vart tsu a bisl, punkt dort untern shtern! Oyb es kumt tzu aykh tsu a kind, oyb es lakht, oyb er hot goldene hor, oyb er entfert nisht ayf di frages vos men shtelt um, vet ir zikher trefn ver dos iz. Dan, zayt azoy gut, lozt mikh nisht in aza umet, shraybt mir geshvind as er is tsurikgekumen...